احكام ثابت و متغير

۲ موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است يعنى ( (عرف))، مصداق آن موضوع را تعيين مى كند، مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است، اما اين كه چه عملى احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مى شود. علّامه مصلحت ثابت و متغير را در ذيل آيات نسخ، مانند آية 106 سورة بقره و آية 101 سورة نحل و در ضمن بحث حسن و قبح مطرح مي كند (ر

2022-12-04
    وفاة مواطن اماراتي و هو ساجد